Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Skinsideout
BE0780690939
Antwerpsesteenweg 190, 2350 Vosselaar (België)
info.skinsideout@gmail.com
0472 73 16 02

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Skinsideout, Antwerpsesteenweg 190, 2350 Vosselaar, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna klant). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Skinsideout moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Skinsideout aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Skinsideout niet. Skinsideout is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Skinsideout is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Skinsideout. Skinsideout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De koop-verkoopovereenkomst komt tot stand na het plaatsen van de bestelling en na het finaliseren van de betaling. De klant ontvangt een bevestigingsmail die de bestelling omschrijft.

De Klant betaalt via de betaalmogelijkheden zoals bankkaart (Bancontact) en creditcard.

De bestelling wordt pas behandeld wanneer de betaling afgerond is.

Skinsideout is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na betaling wordt de bestelling geplaatst en wordt het order onmiddellijk behandeld. De verzending gebeurt binnen 1-2 werkdagen via Bpost. De verwachte levertijd door Bpost bedraagt 2-4 dagen.

Enige vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding. Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatische terug naar Skinsideout wordt verzonden.

Bij bestellingen boven 85,00 € worden geen verzendkosten aangerekend voor verzending binnen België.

Bij bestelling onder 85,00 € wordt een vaste verzendingskost van 6,00 € aangerekend.

Bij het bestellen van een geschenkbon wordt een vaste verzendingskost van 2,50 € aangerekend.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk of via mail worden gemeld aan Skinsideout.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Skinsideout was geboden.


Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Skinsideout en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Skinsideout.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Skinsideout zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Skinsideout beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Skinsideout zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Skinsideout respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Skinsideout heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Volgende cookies worden gebruikt;

First Party cookies: Webshop
Third Party cookies: Google Analytics

De cookie instellingen in het internetbrouwser zijn een eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Door gebruik te maken van de website van Skinsideout, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies door Skinsideout.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Skinsideout om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van Turnhout.